Kimyasal Gübreler, N-P-K ve diğerleri

KİMYASAL GÜBRELERİ TEK TEK VE DETAYLICA BELİRTELİM

AZOT (N)

Azot bitkilerin temel yapı taşlarındandır. Amino asitler, proteinler, nükleik asitler gibi organik bileşiklerin vazgeçilmez bileşenlerinden biridir. Azot bitkilerde vegetatif aksamın gelişmesini sağlar. Nötr topraklarda NH4, asidik topraklarda NO3 formunda daha fazla alınır.

N Eksikliği:
•Azot yetersizliğinde bitkiler genellikle koyu yeşil görünümlerinin aksine soluk açık yeşil bir görünüm kazanırlar.
•Ciddi noksanlık durumlarına yapraklarda kloroz görülür. Bu durum yaşlı yapraklardan başlar.
•Azot eksikliği özellikle bitkinin vegetatif gelişimini olumsuz etkiler. Yaprak ve gövde sistemi zayıf olur (kök/gövde oranı büyür).
•Vegetatif gelişme periyodu kısalır. Bitkiler erken olgunlaşır, erken çiçek açar ve erken yaşlanır. Yaprak ve gövdede morarma olabilir.
N fazlalığı:
•Bitkilerde fazla azot vegetatif gelişme periyodunu uzatır.
•Çiçeklenmeyi geciktirir.
•Vegetatif aksam fazla ve büyük olur.
•Buna karşılık generatif gelişme zayıf kalır.
•Meyvelerde geç olgunlaşma meydana gelir.
•Depolanma kabiliyetleri düşer ve bazı depo hastalıklarına daha hassas olurlar.


FOSFOR (P)

Fosfor bitkide son derece hareketli bir besin elementidir. Aşağı ve yukarı doğru taşınabilir. Fosfor bitkide; enerji depolanması ve taşınması, genlerin ve kromozomların yapı taşı olması ve besinlerin taşınması gibi fizyolojik işlevlere sahiptir. Fosfor ayrıca çiçeklenmeyi ve meyve tutumunu artırır, saçak kök oluşumunu sağlar, tohumların çimlenmesinde etkilidir, olgunlaşmayı hızlandırır.

P’un %75 gelişimin ilk döneminde alınır. Bu yüzden tarla tarımında fosforun tamamı ekim yada dikim sırasında tohum/fide yatağına verilmeli, Orta Anadolu bölgesi meyve tarımda da gerekli fosforun çoğu sonbaharda etkili kök bölgesine uygulanmalıdır.

Fosfor Eksikliği :

Yaşlı yapraklarda sararma, kalın ve dik yaprak görünümü, bodur büyüme, mavimsi yeşil veya mor renk oluşumu tipiktir. Şekli bozuk nekrotik lekeler. Fosfor eksikliği elma armut gibi ağaçlarda hububat ve otsu bitkilerde olduğu gibi çok yaygın değildir. Belirtiler daha çok genç ağaçlarda meydana gelir. Sürgünler ve çiçeklenme azalır, tomurcuk patlaması gecikir. Meyve tutumu zayıftır ve olgunlaşma erkendir. Öte yandan çoğu kez meyvelerde şekil bozukluğu, koyu kırmızı renk ve çatlaklık görülür. Yapraklar normalden daha küçüktür ve yaprak sapı ile dal arasında dar açı vardır. Sonunda yapraklar açık yeşile veya sarıya dönerler ve erken koparlar.

Fosfor fazlalığı;

Fe, Zn, Mn ve Cu’ın alımını engellediğinden dolaylı olarak bitkiye zarar verir.


POTASYUM (K)

Toprakta potasyum N ve P’a göre daha fazla bulunur. Potasyum bitkiler tarafından son derece hızlı ve etkin alınırlar ve çift yönlü taşınabilir. Ancak temel taşınma genç dokulara doğrudur.

Potasyum bitkilerde su dengesini sağlar, fotosentez ürünlerinin üretimini ve taşınmasını sağlar, ve bazı enzim sistemlerini etkinleştirir ya da aktive eder. Özellikle meyveler açısından potasyum çok önemlidir. Şeker oranı yüksek, tam renklenmiş albenisi fazla, kaliteli meyveler elde edilmesi yeterli potasyum verilmesine bağlıdır.

Potasyum Noksanlığı : 

Potasyum noksanlığı kumlu hafif tekstürlü topraklarda yetiştirilen bitkilerde daha çok görülür. Potasyum noksanlığı belirtileri hemen görülmez. Önce önemli oranda büyümede gerileme görülür. Daha sonra kloroz ve nekrozlara rastlanır. Belirtiler önce yaşlı yapraklarda görülür. Zira eksiklik halinde yaşlı yapraklardaki potasyum genç yapraklara taşınır. Elmada yaprak kenarlarında esmer-kahverengi kloroz oluşur. Bu bölgeler kurur. Yapraklar bu haliyle ağaç üzerinde uzun süre kalabilirler. Meyveler küçük ve soluk renkli, kalın kabuklu, şeker miktarları az ve ekşi olurlar.

Potasyum fazlalığı: 

Potasyum fazlalığı Mg ve Ca noksanlığına sebep olabilir. Orta Anadolu'da topraklardan yapılan analizlerde genellikle yeterli olduğu görülse de bir çok bölgede elverişli (alınabilir) potasyumun eksikliği söz konusudur. 


KALSIYUM (Ca)

Bitkide yoğun olarak hücre duvarında bulunur (poligalaktronaz. Ca pektatlar). İğ ipliklerinin oluşumunda, membran bütünlüğünün korunmasında ve bazı olaylarda mesajcı olarak rol alır.

Topraklarda genellikle ihtiyacı karşılayacak düzeyde kalsiyum bulunur. Ancak yağışlı bölgelerde yıkanmanın çok fazla olduğu yerlerde topraktan Ca gübrelemesi gerekebilir (Karadeniz Bölgesi).

Kalsiyumun bitkilerce alım hızı çok düşüktür ve topraktan Ca++ iyonu şeklinde alınırlar. Taşınması ise büyük ölçüde transpirasyona bağlıdır. Bu kalsiyumun bitkide son derece hareketsiz olduğu sonucunu ortaya koyar. Floem dokularında Ca içeriği çok düşüktür. Bu durum besinlerinin önemli bir kısmını floem dokuları aracılığı ile sağlayan meyvelerde sık sık Ca eksikliği görülmesine neden olur.

Kalsiyum eksikliği : 

Kalsiyum noksanlığı meyvelerde, özellikle elmalarda çok önemlidir. Elmalarda görülen acı benek Ca noksanlığının bir sonucudur. Domates ve biberde ise çiçek burnu çürüklüğüne sebep olur. Yapraklardaki Ca meyvelere taşınamamaktadır. Ca noksanlığını gidermenin en etkili yolu doğrudan meyveye Ca içeren çözeltiler püskürtmektir. Bu amaçla yaz döneminde belli aralıklarla (15-20 gün) meyve üzerine kalsiyum sülfat veya bir başka Ca içeren çözelti püskürtülmelidir.

Kalsiyum fazlalığı: Kalsiyumun bitkide fazlalığına pek rastlanmaz ama topraktaki fazlalığı toprak pH'nı bazik yönde kaydırır. Bu durumda metal iyonları bitkiler için yeterli olacak miktarda çözülmez. Başta Fe, S ve Zn olmak üzere metal iyonları eksikliği söz konusu olur. 


MAGNEZYUM (Mg)

Magnezyum kalsiyum gibi kolay yıkanabilen bir elementtir. Magnezyumun topraktan alımında rekabet koşulları etkilidir. N ve K arasında besin alımı sırasında rekabet vardır. Mg transpirasyon akımı ile yukarı taşınır ve floem de hareketli bir besin elementidir.

Bitkilerde Magnezyum, klorofil sentezinde yapı elementidir, fosforilasyon sürecinde görevlidir, çeşitli enzim (DNA, RNA sentezi) sistemlerinde aktivatör görevi görür ve karbon ve protein metabolizmasında görevlidir. Klorofilin yapısında bulunur.
Mg eksikliği :
•Bitkilerde Mg seviyesi % 0,2 (20 ppm)’ nin altına düşerse eksiklik durumu oluşur. Mg noksanlığı protein sentezini engellemektedir.
•Ayrıca fazla miktarda K’lu gübre verilmesi de Mg noksanlığına yol açabilir.
•Yaşlı yapraklarında, damarlar arasında düzensiz şekilli açık yeşil, sarımsı, bazen grimsi yeşil renkli lekeler oluşur. Damar arası lekeler bazı durumlarda yaprak kenarlarına kadar genişler. Lekeler hızla kırmızımsı kahverengi nekrozlara dönüşürler. Yapraklar daha sonra solar, kıvrılır, kurur ve erken dökülür. Meyveler tatsız ve kokusuz olurlar.
Mg fazlalığı : 
Mg fazlalığı nadiren görülür ve K alımını engeller. Ayrıca ağaçların kök gelişmesini olumsuz etkiler.

Kükürt (S)
Kükürt organik maddelerin yapısında bulunan bir elementtir. Bu yüzden toprakta organik ve inorganik formda bulunabilir. Ancak topraklardaki S miktarının önemli bir kısmını organik kükürt oluşturmaktadır. Bitkiler kükürdü kökleri vasıtasıyla sülfat iyonu (SO4 -2 ) şeklinde alırlar. Öte yandan stomaları aracılığı ile de SO2 olarak alabilirler. Kükürt bitkilerde daha çok yukarı doğru taşınır. Aşağı taşınma çok sınırlıdır. Yaşlı dokulardaki kükürt genç dokulara taşınmaz. Toprak çözeltisinde 3-5 ppm SO4 -2 yeterlidir.
Bitkide proteinlerin bileşiminde bulunur. Klorofil oluşumu için gereklidir. Bazı vitaminlerin bünyesinde bulunur. Bitkilerde soğuğa dayanımı artırır.
Kükürt eksikliği : 
Bitkilerde S eksikliğinde azot eksikliğine çok benzeyen belirtiler görülür. Yani homojen bir sararma vardır. Ancak aradaki fark, sararmanın önce genç yapraklarda olmasıdır. Azotta ise sararma yaşlı yapraklarda olur. Bunun sebebi S’ün yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınamamasıdır.
Kükürt gübrelemesi : 
S gübrelemesi daha çok yağışlı bölgelerde önem taşır. Gübre olarak piyasada bulunan S içerikli gübreler kullanılabilir (jips, amonyum sülfat, potasyum sülfat vs.). pH’sı yüksek topraklarda S verilerek pH ayarlaması yapılabilir. Topraktaki yarayışlı S durumuna göre gübreleme yapılabilir.

DEMIR (Fe)
Yüksek kalsiyum olduğunda yani toprak pH’sı yüksek iken demir bileşikleri Fe2+ ve Fe3+ formlarına indirgenemez. Topraktaki kirecin çözünmesinde CO2 ’in önemli etkisi vardır. Havasız koşullar da CO2 oluşumuna sebep olmakta ve bu durum dolaylı olarak demir eksikliğiyle sonuçlanmaktadır. Sıkışık topraklar, uzun süreli sulama, aşırı yağışlar, yüksek taban suyu da Fe alımını engelleyen unsurlardır. Toprakta fazla miktarda ağır metal olması da (örneğin mangan) Fe eksikliğine neden olmaktadır. Fe bitkilerdeki fizyolojik işlevi; bir çok enzim sisteminde prostetik gurup olarak görev yapan «hem» maddelerinde yapı elementi olmasıyla ilgilidir.
Fe eksikliği : 
Demir eksikliği belirtileri öncelikle genç yapraklarda başlar ve yaprak damarları arasında sararma dikkat çeker. Şiddetli noksanlıkta damarlarda sararabilir. Bazen magnezyum noksanlığı ile karışır. Aradaki fark Mg noksanlığında sararma yaşlı yapraklarda görülür. Demirde ise genç ve tepe noktalardaki yapraklarda belirtilere rastlanır. Benzer bitkiler içinde demire en hassas bitki elmadır.

ÇİNKO (Zn)
Toprakta çinko çözünürlüğü toprak pH’sı ile ters orantılıdır. Bitkiler çinkoyu suda çözünebilir formda ve aktif olarak alırlar. Zn alımı ile Cu, Fe, Mn ve Ca alımı arasında rekabet mevcuttur. Bitki bünyesinde çinko Zn2+ iyonları şeklinde veya organik asitlere bağlı olarak ksilem dokularınca taşınır. Sınırlı da olsa yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınma olmaktadır. Çinko bitki fizyolojisi açısından son derece önemli bir elementtir. Bitkilerde, enzimlerin yapı elementi olarak ve aktive edilmesinde, protein sentezinde, karbonhidrat metabolizmasında ve IAA sentezinde görevlidir.
Çinko eksikliği :
Meyve ağaçlarının Zn içeriği 15-200 ppm arasında değişmektedir. Çinko eksikliği çoğunlukla fosfor yönünden zengin, karbonhidrat içerikli nötr veya alkali topraklarda meydana gelir. Zn eksikliği kültür bitkilerinde daha ziyade kökleri etkiler ve yaşlı kök dokularının ölümüne sebep olur. Öte yandan çinko noksanlığında yaprak damarları arasında kloroz meydana gelir. Yaprak damarları yeşil kalırken, damarlar arası renk açık yeşil, sarı hatta beyaza döner. Meyve ağaçlarının hepsinde çinko noksanlığının tipik belirtisi, daralmış, küçülmüş yaprak ve rozet oluşumudur. Sürgünlerde meyve tomurcuğu sayısı azalır, hatta tamamen yok olur. Sert çekirdekli meyvelerin meyve etlerinde kararmalar görülür. Noksanlığına en hassas bitkilerden biri arpadır.

MANGAN (Mn)
Mn2+ formunda alınır. Toprak pH’sı ile mangan elverişliliği arasında sıkı bir ilişki vardır. Yüksek pH’ lı topraklarda Mn alınabilirliği düşüktür. Bu sebeple kireçli topraklarda Mn eksikliği sık görülür. Fotosentezde elektron aktarımı ve birçok enzimin aktivasyonunda etkilidir. Oksijen içermeyen radikallerin etkisini gidermede etkilidir.
Mn eksikliği : 
Mn noksanlığı belirtileri Mg noksanlığı belirtilerine benzer. Yapraklardaki damarlar arasında sarama görülür. Ancak Mg noksanlığı önce yaşlı yapraklarda olmasına karşılık Mn noksanlığı genç yapraklarda görülür. Mangan noksanlığında damarlar arası kloroza ilave olarak yapraklarda sarı noktalar halinde lekeler oluşur. Meyve ağaçlarında Mn eksikliği belirtileri rahatlıkla demir noksanlığı ile karışabilir. Yaprak analizleri doğru teşhis için önemli bir araçtır. 25-30 ppm’ den az Mn bulunursa mangan eksikliği muhtemeldir. 20 ppm’ den az olursa mangan noksanlığı vardır. Şeftali, kayısı ve erik diğer sert çekirdeklilere göre daha fazla mangana ihtiyaç gösterirler.

BAKIR (Cu)
Yerkabuğunun Cu kapsamı 55 ppm dolayındadır. Bakır toprakta genellikle Cu++ bakır iyonu şeklinde bulunur ve elverişliliği organik maddelerle kompleks oluşturmasına bağlıdır. Bakır bitkilerce çok küçük miktarlarda alınır. Bitkiler bakırı Cu 2+ iyonu veya bakır kleyti şeklinde alırlar.
Öte yandan Cu ile Fe, Mn, Zn ve Ni gibi ağır metaller arasında rekabet söz konusudur. Bitkilerde taşınması % 99 oranında ksylem özsuyunda olmakta ve floem de taşınma gerçekleşmemektedir. Bu taşınma transpirasyon akımına bağlıdır. Bakır az da olsa yaşlı yapraklardan genç yapraklara taşınabilir. Bakır bitki fizyolojisi açısından çok önemli bir elementtir. Vitamin, karbonhidrat, enzim ve protein sentezi ile fotosentez ve solunum gibi çok sayıda komplike olayda görev alır.
Bakır eksikliği :
Eksikliğine çok nadir rastlanır. Bitkilerin bakır kapasitesi vegetatif organlarda 4-20 ppm civarındadır. Eksiklik sınırı 4 ppm olarak kabul edilmektedir. Eksiklik belirtileri öncelikle genç yapraklarda görülmektedir. Grimsi yeşil renk, hatta beyazlaşma gibi renk değişimleri ve solma görülür. Gelişme zayıflar. Meyve ağaçlarında dalların uç kısımlarında (apikal nokta) kurumalar olur. Bazı hallerde uç kurumalarının görülmesinden önce normalden büyük yapraklar oluşur.


BOR (B):
Bitkiler boru, borik asit [B(OH)3 ] ve borat [B(OH)- 4 ] iyonu olarak alırlar. Borun bitki organlarında hareketi sınırlıdır.
Fizyolojik fonksiyonları;
• Bor, şekerlerin taşınmasında,
• membranların yapısal ve fonksiyonel özellik kazanmalarında,
• ligninleşmede,
• karbonhidrat,
• DNA, RNA ve IAA (İndol asetik asit) metabolizmasında,
• solunumda,
• fenol metabolizmasında ve hücre duvarının yapısının oluşmasında etkilidir.
• Bitkileri hastalık ve zararlılara karşı dayanıklı kılar.
Bor noksanlığı:
Bitkilerde büyüme yavaşlar, genç yapraklar büzüşüp kıvrılır, kalınlaşır, siyah nekrotik lekeler ve mavi yeşil bir renk alır. Bitki bodur kalır ve çalılaşır. İleri aşamalarda büyüme noktaları ölür. Tomurcuk, çiçek ve meyve oluşumu azalır. Polenlerin çimlenme oranı düşer. Bor ihtiyacı çok düşük miktarlardadır. Borun yüksek dozları da bitkilere toksiktir.
Genel eksiklik simptomları Sürgün ucu ölümleri Meristematik bölgelerde bozulmalar Yapraklarda kalınlaşma, kıvrılma ve kırılganlaşma Çiçeklenmede azalma Zayıf tohum tutumu Zayıf meyve tutumu Meyve, yumru ve köklerde renk bozulması, çatlama ve kahve rengi lekeler Küçük şekli bozuklukları şeklindedir. 

MOLİBDEN (Mo)
Bitkiler tarafından molibdat iyonları şeklinde alınır. Nitrogenaz ve Nitrat Redüktaz enzimlerinin yapılarında yer alır. Önemli bazı enzimlerin aktivitesinde yer alır. Polen oluşumu ve polen kalitesi üzerinde etkilidir.
Mo noksanlığı: 
önce orta ve yaşlı yapraklarda görülür.
• Yapraklar sarı, sarımsı yeşil renk alır ve içe doğru kıvrılır.
• Yaşlı yapraklarda nekrozlar.
• Yapraklar küçük kalır ve üzerinde kahve rengi lekeler oluşur.
• Şiddetli noksanlıklarda karnabaharda kırbaç kuyruk oluşumu.
• Çiçek oluşumu az veya çiçeklerin dökülmesi.
• Azot noksanlığına sebep olabilir.
• Açık sarı renkli yapraklar
• Orta damarı normal şekli bozuk yapraklar (whiptail of Brassicas)
• Yapraklarda damar arası sararmalar ve camsı görünüm
• Kahve rengi salgı ile birlikte sürgün uçlarında ölümler
• Büyümede durma ile birlikte boğum aralarında kısalma

KLOR (Cl)
Cl- iyonu şeklinde alınır. Fotosentezin oluşumunda (suyun fotolizi) ve hücre büyümesinde etkilidir. Stomaların açılıp kapanmasında, ATPaz enziminin aktivasyonunda, Bitkinin su potansiyelini sağlamada etkilidir.
Cl Eksikliği: 
fazla görülmez. Eksikliği yaprak uçlarından pörsüme, genel klorozis ve nekrozlar şeklinde ortaya çıkar. Kökler kısa ve kalın olur. Yüksek dozdaki Cl toksik etkiye sahiptir.

SODYUM (Na)
 Bitkiler Na+ iyonu şeklinde alır.
 Bitkiler Na seven (natrofilik) ve Na sevmeyen (natrofobik) bitkiler olarak ikiye ayrılır [C4 ve CAM (fosfofenol pruvatın yeniden oluşturulmasında) bitkilerinde önemlidir].
 Sodyum kimyasal yönden potasyuma benzer.
 Na kurak bölgelerde bitkilerde su düzenini sağlar.
 Stomaların açılıp kapanmasında ve nitrat redüktaz enzimin aktivitesinin düzenlenmesinde etkilidir.
 Bitkilerin öz suyunda donma noktasını düşürerek dondan korur. Na noksanlığı genelde bitkilerde görülmez. Eksiklik durumunda yapraklar incelir ve küçülür.
Yüksek dozdaki Na bitkilere toksiktir. Bitkilerde gelişme bozukluklarına ve besin elementlerinin taşınımının bozulmasına sebep olur.


15-15-15 NPK Çim Sebze Çiçek Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet

15-15-15 NPK Çim Sebze Çiçek Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet

Granül 15-15-15 NPK Çim Sebze Çiçek Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet   15-15-15 Kompoze Gü..

44,00 TL Vergiler Hariç: 44,00 TL

21 Sülfat Yeşil Coşturan Granül Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

21 Sülfat Yeşil Coşturan Granül Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

21 Sülfat Yeşil Coşturan Granül Gübre 2 kg Şeffaf Poşet   21 A. Sülfat nedir? 21 A. Sülfat,..

40,00 TL Vergiler Hariç: 40,00 TL

ANKA COMBİ MİKRO ELEMENT YAPRAK GÜBRESİ 1 KG

ANKA COMBİ MİKRO ELEMENT YAPRAK GÜBRESİ 1 KG

Anka Combi Mikro Besin Elementi İçerikli Yaprak Gübresi 1 Kg Bitkilerde genelde ..

59,00 TL 96,00 TL Vergiler Hariç: 59,00 TL

DAP 18-46 Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet

DAP 18-46 Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet

DAP 18-46 Granül Ekim Dikim Gübresi 2 KG Şeffaf Poşet   DAP 18-46 Gübre Nedir? DAP, içeriği..

47,00 TL Vergiler Hariç: 47,00 TL

Kristal 21 Sülfat Şeker Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

Kristal 21 Sülfat Şeker Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

Kristal 21 Sülfat Şeker Gübre 2 kg Şeffaf Poşet 21 A. Sülfat Şeker Gübre nedir? Bilimsel adı A..

39,00 TL Vergiler Hariç: 39,00 TL

Üre 46 Granül Sebze Çim Bahçe Bağ için En iyi Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

Üre 46 Granül Sebze Çim Bahçe Bağ için En iyi Gübre 2 kg Şeffaf Poşet

Üre 46 Granül Sebze Çim Bahçe Bağ için En iyi Gübre 2 kg Şeffaf Poşet   Üre Gübre Nedir? ..

48,00 TL Vergiler Hariç: 48,00 TL

KALSİBOR Yaprak Gübresi Kalsiyum Klorür Çözeltisi 1 Litre

KALSİBOR Yaprak Gübresi Kalsiyum Klorür Çözeltisi 1 Litre

KALSİBOR Yaprak Gübresi Kalsiyum Klorür Çözeltisi 1 LitreKalsiborAmbalaj: 1 LT (1,2 kg)İçerik: %15 K..

88,00 TL Vergiler Hariç: 88,00 TL

SCOPOLY COMBI 1 KG Yaprak Gübresi

SCOPOLY COMBI 1 KG Yaprak Gübresi

SCOPOLY COMBIMİKRO BİTKİ BESİN MADDELERİ KARIŞIMISuda Çözünür Bor (B)     :  &nb..

75,00 TL Vergiler Hariç: 75,00 TL

Gösterilen: 1 ile 8 arası, toplam: 8 (1 Sayfa)